Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji mobilnej UniPassID w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest UNICARD S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 54, kod 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015681, o numerze NIP: 676-00-77-394, REGON: 350552636, kapitale zakładowym w kwocie 2.000.000 PLN, w całości opłaconym, zwanym również Operatorem.

Administrator świadomy wagi zagrożeń prywatności, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników aplikacji UniPassID, obliguje się do podejmowania wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Administrator zabezpiecza w należyty sposób dane osobowe przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy lub Rozporządzenia, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Aktywacji oraz w celu obsługi reklamacji.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora

Pobrana ze sklepu Aplikacja mobilna UniPassID jest nieaktywowana i posiada ograniczoną funkcjonalność. Aplikacja mobilna UniPassID umożliwia wysłanie potrzebnych do aktywacji danych, jednakże wszystkie dane są wysyłane za wiedzą i zgodą Użytkownika.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji mobilnej UniPassID należy dokonać jej aktywacji. W celu otrzymania kodu autoryzacyjnego należy wysłać za pomocą poczty e-mail informacje i dokonać aktywacji za pomocą otrzymanego zwrotnie kodu aktywacyjnego.

W ramach aktywacji Aplikacji mobilnej UniPassID przetwarzane są następujące dane Użytkownika:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy
  • adres
  • telefon kontaktowy
  • ID aplikacji

Aplikacja mobilna UniPassID na podstawie danych sprzętowych telefonu, generuje ID aplikacji, które jest wykorzystywane jedynie jako identyfikator urządzenia dla którego dokonywana jest aktywacja aplikacji. Na podstawie ID aplikacji nie da się uzyskać żadnych informacji o danych sprzętowych wykorzystanych do jego wygenerowania.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników, przesyłanej w momencie wysłania za pomocą e-mail swoich danych do firmy Unicard S.A.

Gromadzone dane nie będą udostępnione osobom trzecim, za wyłączeniem przypadków złamania prawa lub w przypadkach przewidzianych ustawowo, np. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Policji, itp.

W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.