Relacje inwestorskie

DANE SPÓŁKI

UNICARD SA
ul. Łagiewnicka 54
30-417 Kraków

UNICARD SA - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

KRS 0000015681 
NIP 676-00-77-394 
REGON 350552636

Wysokość Kapitału Zakładowego: 2 000 000 PLN

 

W dniu 14 maja 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNICARD SA.
Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2019, potwierdzające dobre wyniki spółki w minionym roku.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Podjęto uchwałę o wyborze firmy do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki oraz dokonano zmian w statucie spółki, które zostaną opublikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podczas spotkania Rady Nadzorczej, odbywającej się w tym samym dniu dokonano wyboru Pana Mariusza Mielewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNICARD SA.