Relacje inwestorskie | Unicard

Relacje inwestorskie

Plan podziału UNICARD S.A z siedzibą w Krakowie - 22.11.2023

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału przez wyodrębnienie Unicard S.A. z siedzibą w Krakowie - 22.11.2023

 

Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wyodrębnienie Unicard S.A. z siedzibą w Krakowie - 06.12.2023

 

DANE SPÓŁKI

UNICARD SA
ul. Zakopiańska 162
30-435 Kraków

UNICARD SA - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

KRS 0000015681 
NIP 676-00-77-394 
REGON 350552636

Wysokość Kapitału Zakładowego: 2 000 000 PLN

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Unicard S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 Listopada 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Łagiewnicka 54 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 601 400 059.


 

W dniu 14 maja 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNICARD SA.


Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2019, potwierdzające dobre wyniki spółki w minionym roku.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki uzyskali absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Podjęto uchwałę o wyborze firmy do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki oraz dokonano zmian w statucie spółki, które zostaną opublikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podczas spotkania Rady Nadzorczej, odbywającej się w tym samym dniu dokonano wyboru Pana Mariusza Mielewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNICARD SA.