Tworzymy bezpieczny świat

UniKD - KONTROLA DOSTĘPU

Cechy UniKD:

 • INTUICYJNA OBSŁUGA
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • AUTOMATYCZNA REAKCJA NA ZDARZENIA
 • GRAFICZNA WIZUALIZACJA
 • WBUDOWANY WEWNĘTRZNY KOMUNIKATOR
 • SZEROKIE MOŻLIWOŚCI RAPORTOWANIA
 • RAPORTY PRZEZ WWW
 • OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIOMETRYCZNYCH

UniKD to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez UNICARD SA. UniKD został wykonany w architekturze klient/serwer, co umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk roboczych. Oprogramowanie UniKD składa sie z szeregu modułów pozwalających na wygodne korzystanie z poszczególnych części pakietu. Najważniejsze moduły to:

 • strona główna - moduł do bieżącego monitorowania rejestracji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania systemu.
 • urządzenia - moduł umożliwia dodawanie nowych urządzen do systemu, komunikacje z urządzeniami istniejącymi oraz modyfikacje ustawień podłączonego urządzenia.
 • karty - moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikacje kart istniejących oraz blokowanie kart.
 • pracownicy - moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych personalnych, wprowadzanie informacji dodatkowych oraz blokowanie pracownika.
 • profile uprawnień - moduł służący do nadawania praw dostępu dla grup użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie, modyfikacje i usuwanie tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać PKD(punkty kontroli dostępu) i nadać im określone uprawnienia. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu profili uprawnień. Jeżeli użytkownik zmieni kartę, możliwe jest dalsze korzystanie z dotychczasowego profilu.
 • operatorzy - moduł do zarządzania i nadawania uprawnień osobom obsługującym system. W systemie domyślnie funkcjonują dwie grupy: ‘administratorzy’ i ‘operatorzy’. Grupa ‘administratorów’ posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, grupa ‘operatorów’ tylko wybrane z nich. Istnieje możliwość dowolnego definiowanie uprawnień dla każdej z grup a nawet poszczególnych osób. Możliwe jest dodanie dowolnej ilości grup i osób.

Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo. W systemie można definiować grupy użytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Domyślnie pełny dostęp do wszystkich opcji programu posiada wyłącznie wbudowana grupa administratorów systemu (nawet tutaj można wprowadzać ograniczenia). Każde zdarzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana. Integralna część systemu UniKD stanowi aplikacja AcManager.  AcManager pośredniczy pomiędzy aplikacja UniKD, a urządzeniami kontroli dostępu. System współpracuje z bazą danych MS SQL Serwer.

Oprogramowanie UniKD posiada kilka interesujących dla użytkownika modułów:

 • moduł GOŚCIE pozwalający na obsługę gości wizytujących firmę i umożliwiający ich rejestrację w firmie (Imię i Nazwisko, Firma, opcjonalnie PESEL)  i nadanie odpowiednich uprawnień pozwalających na poruszanie się w ściśle określonych strefach.
 • moduł KLUCZE umożliwiający wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia. Istnieje również podgląd historii wydawania/zwrotów kluczy.
 • moduł WINDA pozwalający na konfigurację  sterownika i powiązanych z nim punktów kontroli dostępu, tak aby pracownicy posiadali określone uprawnienia do korzystania z windy. Można określić ilość poziomów, do których jest dostęp lub jego brak, dla określonych numerów kart przypisanych pracownikom.
Dane Techniczne
Zastosowanie
Do Pobrania

UniKD - wymagania systemowe:

Klient: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,8,10 procesor min. 2GHz, RAM min.2GB, CD-ROM/DVD, karta grafiki 16 bit (min. 1280 x 800), 100 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer: Windows XP Professional SP3, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 7,8,10 Windows Server 2008 lub wyższy, procesor min. 2GHz, RAM min.4GB, CD-ROM/DVD, karta grfiki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia administratora przy instalacji, serwer baz danych MS SQL 2008 lub wyższy (w komplecie wersja Express Edition), instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych.

Formularz kontaktowy